Yhdistys

Keuruun Latu ry

Tällä sivulla kerromme mm kokousasioista.


VUOSIKOKOUS
torstaina 1. joulukuuta klo 18
- se järjestetään hybridikokouksena. Linkki kokoukseen löytyy tästä lähempänä kokousta.
- kokouspaikka on Keuruun Kipan kokoushuone (Kippavuorentie 7).

  • ASIALISTALLA
    - sääntömääräiset asiat sekä tulevan kauden suunnittelua
    - kerromme myös uudesta Suomen Ladun jäsenpalvelusta. Jatkossa yhteydenpito jäseniimme on helppoa, kun saamme joulukuussa toimivat työkalut viestintään ja jäsenrekisterin hallintaan.

Keuruun Ladun hallitus

Lisätiedot: puheenjohtaja puh. 044 235 2816

PS. Keuruun Latu on uudistanut sääntönsä keväällä 2021. Tutustu uusiin sääntöihin alempana.

Keuruun Latu ry;n VUOSIKOKOUS 1.12.2022
TYÖJÄRJESTYS

1 § Kokouksen avaus

Keuruun Ladun puheenjohtaja Tarja Ojala avaa kokouksen

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin xx, sihteeriksi xx ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi xx ja xx

3 § Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sähköisesti Keuruun Latu ry:n verkkosivuilla (www.keuruunlatu.fi) ennen kokousta uusien sääntöjen määräysten mukaisesti (9 § kokouskutsut). Vuosikokouksen ilmoitus on ollut nähtävänä verkkosivuillamme. Muistutusilmoitus on julkaistu SuurKeuruu-lehdessä 29.11.2021. Kokouksesta on tiedotettu lisäksi Keuruun latu ry:n facebookissa.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti, sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös:

5 § Esitetään edellistä tilikautta 2021 koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien lausunto Päätösehdotus: Em. asiakirjat esittelee sihteeri/taloudenhoitaja Kirsti Holttinen. LIITTEET xx ja xx

Päätös:

6 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätösehdotus: Päätetään vahvistaa vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase.

Päätös:

7 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

8 § Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys Toimintasuunnitelmaksi 2023 Keuruun Latu ry:n toimintasuunnitelma 2023 sisältää ainakin seuraavat toiminnot ja tapahtumat:

- Kuutamohiihto tai –kävely, tammikuussa -
- Keuruu-Multia laturetki, maaliskuun alussa, vastuu latukansliasta uimahallilla sunnuntaina
- Itä-Länsi Kuntoiluottelu, toukokuussa (kirjauslaatikot reittien varrella)
- ainakin 1 jäsenretki kansallispuistoon (suunnitelmissa Helvetinkolu Ruovedellä yhdessä Keski-Suomen latualueen kanssa)
- Vuorela vaellus, kesäkuun 2. sunnuntai
- Erämaapäivät Pihlajavedellä, elokuussa; opastettu retki Pihlaiskoskilla, lähtöpaikkana Karansalmi. Myös pyöräilijöille ehkä oma retki.
- Lisäksi opastettuja Kuntokävelyjä kesäkaudella

Hallitus jatkaa tapahtumakalenterin päivittämistä - viimeistään alkuvuonna 2023 oltava valmis.

Päätösehdotus: Vahvistetaan hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2023.

Päätös:

9 § Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat liittymis- ja läsenmaksut

Keuruun Latu ry:n jäsenmaksut ja kannatusmaksut vuonna 2021 olivat
- henkilöjäsen 25,00 euroa (tästä 16,50 euroa Suomen Ladulle)
- nuorisojäsen (ja opiskelijajäsen alle 29-vuotias) 10,00 euroa (tästä 10,00 euroa Suomen Ladulle)
- perhejäsenyys (samassa taloudessa asuvat) 40,00 euroa (tästä 26,50 euroa Suomen Ladulle)
- rinnakkaisjäsen 10,00 euroa

- Ei liittymismaksua
- kannatusjäsen - (tästä 16,50 euroa Suomen Ladulle)

Keuruun Ladun jäsenmaksuja (henkilöjäsen ja perhejäsenyys) korotettiin hieman vuodelle 2021.

Päätösehdotus: Yhdistyksen kokous päättää jäsenmaksut vuodelle 2023.

Päätös:

10 § Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista

Päätösehdotus: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Päätös:

11 § Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio

Päätös:

LIITE XX

12 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Keuruun Latu ry:n hallituksen lukumäärä vuonna 2022 on ollut puheenjohtaja + kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä.

Päätös:

13 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi), hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen kokoonpano 2022

- puheenjohtaja Tarja Ojala vuosina 2018-2022
- sihteeri/rahastonhoitaja Kirsti Holttinen
- varapuheenjohtaja Jani Teppo (2021-2022)
- jäsenrekisterinhoitaja Tarja Kujala (2021-2022)
- muut varsinaiset jäsenet: Helena Ala-Viinikka, Henri Savolainen, Andrew Lewis 2021-2022).

- varajäsenet: Seija Savela, Sari Hautamäki ja Ulla Luoma

Erovuorossa ovat Kirsti Holttinen, Helena Ala-Viinikka ja Henri Savolainen.

Uusien sääntöjen (5§) mukaan vuosittain puolet varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö voi toimia puheenjohtaja korkeintaan kuusi (6) peräkkäistä toimikautta. Toimikausi = vuosikokousten välinen aika.

Päätösehdotus:

- Valitaan Keuruun Latu ry:n puheenjohtaja vuodelle 2023.

- Valitaan kolme johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi toimikaudeksi 2023-2024.

Päätös:

14 § Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat

Vuonna 2021 ja 2022 yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Juhani Kiltinen ja Mikko Saarinen sekä varajäsenenä Erja Tukiainen.

Päätösehdotus: Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat vuodelle 2023.

Päätös:

15 § Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta

Päätösehdotus: Yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedoksiannot julkaistaan Keuruun Latu ry:n verkkosivuilla (www.keuruunlatu.fi). Lisäksi toissijaisena tiedotuskanavana toimii yhdistyksen oma facebook. Myös paikallislehden seurapalstaa voidaan käyttää muistutuskanavana.

Lisätään lisäksi yhteydenpitoa jäseniin käyttäen hyväksi mm sähköpostia, WhatsAppia ja facebookia.

Päätös:


16 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Suomen Ladun uusi jäsenpalvelu, Helena Ala-Viinikka esittelee

Päätös:

17 § Päätetään kokous
LUONNOS Uudet säännöt Keuruun Latu ry -yksi-kokous.pdf